Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
RR Houtbouw en Montage

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze Website, een bestelling plaatst via onze Website of anderszins een Overeenkomst met ons sluit. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als Klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

1. Partijen

1. RR Verhuur: RR Houtbouw & Montage t.h.o.d.n. RR Verhuur, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01172893, gevestigd te Vlagtwedde aan de Weenderstraat 114 (9541 AJ), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van RR Verhuur:
Website: www.rrverhuur.nl
Email: info@rrverhuur.nl
Telefoonnummer: 0599 – 855 488
Btw-identificatienummer: NL102762041B01
3. Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van RR Verhuur.
4. Goed(eren): (houten) schuren en toebehoren als onderwerp van de tussen RR Verhuur en de Klant gesloten overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

1. RR Verhuur verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van RR Verhuur en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Derden die door RR Verhuur bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door RR Verhuur is aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. De overeenkomst wordt derhalve uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van Goederen aangegaan. Indien RR Verhuur een beroep moet doen op deze bepaling geeft dat de Klant geen recht op schadevergoeding.
3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, accijnzen, toeslagen en overige factoren.
4. Alle opgaven van RR Verhuur van getallen, maten, gewichten en kleur van de Goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en foto’s zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het ter beschikking gesteld Goed leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van RR Verhuur.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens RR Verhuur.
7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat RR Verhuur een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat RR Verhuur, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

4. Uitvoering van de overeenkomst 

1. RR Verhuur zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant RR Verhuur altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 
2. Indien RR Verhuur voor de bezorging zorgdraagt, dient de Klant een bezorgadres door te geven waar RR Verhuur de Goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen. Indien de Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat de Goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de Goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald bij RR Verhuur.
3. RR Verhuur zal de Goederen gedurende één maand te rekenen vanaf het moment van de overeengekomen bezorgdatum in bewaring nemen. Na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn staat het RR Verhuur vrij de Goederen te vernietigen of aan derden over te dragen.
4. Het staat RR Verhuur vrij de opdracht en/of bezorging te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
5. De terbeschikkingstelling van de Goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de ter beschikking gestelde Goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. 

5. Verbintenissen van de Klant 

1. De Klant stelt RR Verhuur in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door RR Verhuur. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Er zorg voor dragen dat RR Verhuur tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen en de voor de opdracht te verschaffen gegevens; 
b) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van RR Verhuur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant RR Verhuur hieromtrent tijdig te informeren. RR Verhuur is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is RR Verhuur niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden. 
4. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
5. Art 7:408 en 7:764 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten; tussentijdse opzegging is niet mogelijk zonder gehouden te blijven aan de financiële verplichtingen.

6. Verhuur van Goederen

1. Niet of te late afname door de Klant van te huren Goederen per afleveringsdatum laat de aanvang van de huurtermijn onverlet en daarmee ook de verplichtingen van de Klant – waaronder uitdrukkelijk de betalingsverplichting ten aanzien van de huurtermijnen – krachtens de overeenkomst.
2. De Klant is verplicht de Goederen voor zover mogelijk bij aflevering te controleren op gebreken. Eventuele afwijkingen, zoals bestaande beschadigingen of gebreken, worden op een voorinspectieformulier genoteerd en door beide partijen ondertekend. Indien geen voorinspectieformulier is opgemaakt, geldt het uitgangspunt dat de Goederen in perfecte, gave en onbeschadigde staat zijn afgegeven. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien op de productfoto’s van het aanbod (bijvoorbeeld offerte of website) duidelijk anders blijkt.
3. De Klant zal als een goede beheerder voor de Goederen zorgen, waaronder, maar niet beperkt tot, het schoonmaken van de Goederen, doelmatige beveiliging en uitsluitend gebruik in overeenstemming met de aard en bestemming van het Goed.
4. Het wijzigen van de Goederen in aard of uiterlijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van RR Verhuur.
5. Indien de Klant Goederen wenst te verplaatsen, is hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RR Verhuur vereist. De Klant dient RR Verhuur hieromtrent tijdig te informeren. 
6. Het staat de Klant niet vrij de Goederen aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook.
7. In verband met het eigendomsrecht van RR Verhuur dient de Klant RR Verhuur tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of surseance van betaling of wanneer derden beslag dreigen te leggen op de Goederen of andere rechten daarop willen doen gelden. Indien derden ten opzichte van de Goederen rechten willen laten gelden, is de Klant verplicht deze derden per omgaande op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van RR Verhuur. De Klant dient alle benodigde en redelijke maatregelen te treffen om inbreuken op het eigendomsrecht van RR Verhuur zoveel mogelijk te beperken. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Klant.
8. De Klant zal alle op de Goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de Goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de Klant aansprakelijk.
9. In het geval de Klant geen gebruik van de Goederen kan maken, komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het gevolg is van omstandigheden die hoofdzakelijk RR Verhuur kan worden aangerekend.
10. Tot het tijdstip waarop de Goederen weer in de feitelijke macht van RR Verhuur zijn, is het risico van verlies, beschadiging door of aan de Goederen of tenietgaan daarvan voor rekening van de Klant. Indien RR Verhuur in één van de hiervoor genoemde gevallen op haar eerste verzoek niet vrijelijk over de Goederen kan beschikken, komt de daaruit voor RR Verhuur voortvloeiende schade ten laste van de Klant.
11. Zonder toestemming van RR Verhuur is de Klant niet gerechtigd om de Goederen voortijdig te retourneren. RR Verhuur is niet verplicht om de Goederen eerder aan te nemen dan aanvankelijk overeengekomen. Bij voortijdige retournering van de Goederen heeft de Klant geen recht op gedeeltelijke restitutie. 
12. Tenzij anders overeengekomen is de Klant zelf verantwoordelijk voor de retournering van de Goederen bij RR Verhuur. Indien de Klant de Goederen met alle bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd aflevert na beëindiging van de overeenkomst c.q. de huurtermijn, is de Klant aan RR Verhuur een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,- ex. btw voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan zijn afleververplichting voldoet. Deze boete geldt onverminderd het recht van RR Verhuur om de daadwerkelijk geleden schade op de Klant te verhalen. 
13. Terstond na beëindiging van de overeenkomst zal de Klant de Goederen op zijn kosten en in goede, schone en oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd, afleveren aan RR Verhuur of een door RR Verhuur aangewezen persoon op het door RR Verhuur aan te geven tijdstip en adres. 
14. Indien de Goederen bij inname in afwijkende staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, en met inachtneming van de ouderdom van de Goederen, mag worden verwacht, is RR Verhuur gerechtigd de waardevermindering die hieruit voortvloeit aan de Klant in rekening te brengen.

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de Goederen berust te allen tijde bij RR Verhuur. 
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de Goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht. 
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om RR Verhuur tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met eigendomsvoorbehoud ter beschikking gestelde, Goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud ter beschikking gestelde Goederen adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
4. Wanneer De Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van RR Verhuur alle benodigde medewerking te verlenen waardoor RR Verhuur weer onbezwaard over de ter beschikking gestelde Goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van RR Verhuur de Goederen op kosten van de Klant retour te zenden.

8. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant is gehouden de uitvoering terstond, doch uiterlijk binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit van de Goederen. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen op basis van de overeenkomst mocht worden verwacht, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 5 dagen na de ter beschikking stelling of nadat zij dit gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, RR Verhuur hieromtrent te informeren. 
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal RR Verhuur het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen of vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies afdoende is om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het ter beschikking gestelde. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant RR Verhuur omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding als bedoeld in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van het gebrek ligt bij de Klant.
4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. 
5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het Goed onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.
6. Mocht RR Verhuur onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door RR Verhuur gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de verzekeraar niet tot uitkering zou overgaan, tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.
7. Aansprakelijkheid van RR Verhuur reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of gederfde winst.
8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen RR Verhuur tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na levering.

9. Prijzen en betaling

1. Deze overeenkomst is met wederzijdse instemming tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de terbeschikkingstelling te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking. RR Verhuur is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is RR Verhuur terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar - bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw. 
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van RR Verhuur is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen. De Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.
5. Alle prijzen zijn gebaseerd/bepaald op ten tijde van de opgave van de prijs of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder fiscale lasten, heffingen, grondstof-, energie-, brandstof- en materiaalprijzen, invoerrechten, transport-/vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro. Indien zich na sluiting van de overeenkomst, maar voor de levering door RR Verhuur wijzigingen van één of meer deze prijsbepalende factoren mochten voordoen (in het algemeen of in elk geval gerekend door de vaste/gebruikelijke leverancier van RR Verhuur), dusdanig dat dit tot een 10% of meer verhoging van de inkoopprijs van een factor leidt, heeft RR Verhuur te allen tijde het recht de overeengekomen prijs gedurende de overeenkomst conform deze verhoging aan te passen. Door partijen wordt deze omstandigheid uitdrukkelijk als onvoorzien aangemerkt.

10. Beëindiging van de overeenkomst

1. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, zoals de verhuur van de Goederen, kunnen door de Klant niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
2. Bij eenzijdige beëindiging is de Klant tenminste de in dit artikel genoemde onkosten verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan RR Verhuur kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat RR Verhuur de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
3. Annulering van een opdracht kan door de Klant tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Nadien is het voor de Klant niet mogelijk om de opdracht te annuleren. 
4. De uitvoering van de opdracht kan door de Klant tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 5% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 10% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 20% opslag verschuldigd. Als na de verplaatsing de opdracht alsnog wordt geannuleerd, is de Klant naast de verplaatsingsvergoeding tevens de annuleringsvergoeding, uit artikellid 3, verschuldigd, waarbij de eerste verplaatsingsdatum geldt als annuleringsdatum in verhouding tot de eerstgeplande uitvoeringsdatum. 
5. Annulering of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke mededeling. Als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop de schriftelijke annulering door RR Verhuur ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.
6. RR Verhuur heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: Aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient, de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of de Klant een betalingsachterstand heeft van twee periodieke betalingen.
7. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan RR Verhuur verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Daarnaast is RR Verhuur gerechtigd om het positieve contractsbelang te vorderen, indien de overeenkomst was doorgelopen tot de eerst mogelijke reguliere opzegmogelijkheid. 
8. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant op verzoek van RR Verhuur alle benodigde medewerking leveren waardoor RR Verhuur weer onbezwaard over de onder eigendomsvoorbehoud ter beschikking gestelde Goederen kan beschikken.

11. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RR Verhuur geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, ziekte en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van RR Verhuur opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor RR Verhuur onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is RR Verhuur bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien RR Verhuur bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. RR Verhuur is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van RR Verhuur. 
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van RR Verhuur valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van RR Verhuur valt. 

© Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies www.bleijerveldjuridischadvies.nl